InputGroup
bee-input-group1.0.7changelogissue

InputGroup 是包装 FormControl InputGroupButton InputGroupAddon的元素,实际应用中 InputGroupAddon InputGroupButton被集成到InputGroup中使用,格式如:InputGroup.Addon InputGroup.Button